• health visions into reality

Reimbursement by design voor medtech start-ups

Het realiseren van inspirerende zorgvisies en het succesvol op de markt krijgen van nieuwe behandelingen en producten binnen de gezondheidszorg is een vak apart. In de praktijk zien we vaak dat life science bedrijven en zorgaanbieders pas in een zeer laat stadium stil staan bij de vraag wie er uiteindelijk voor hun product gaat betalen en welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren. En innovators realiseren zich niet altijd op tijd en voldoende welke invloed bestaande wet- en regelgeving, financiële kaders en belangen van gevestigde partijen uitoefenen op de mogelijkheden voor een succesvolle implementatie. Hierdoor zien bedrijven en investeerders zich er uiteindelijk meer dan nodig mee geconfronteerd dat successen achterblijven bij de verwachtingen. En dat terwijl artsen en patiënten tijdens de productontwikkeling continu lovend waren en klinische resultaten veelbelovend zijn.

Deze situatie kan voorkomen worden door al tijdens de ideefase en tijdens productontwikkeling de verschillende aspecten die van belang zijn voor vergoeding uit wettelijke regelingen als de Zorgverzekeringswet of de AWBZ (ook wel: ‘reimbursement’) mee te nemen als ontwerpparameters. Door vanaf het begin rekening te houden met de verschillende beïnvloedende factoren ontstaat een realistische verwachting, kan het product zo ontworpen worden dat het optimaal aansluit bij de zorgmarkt en worden de afzetmogelijkheden vergroot. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuwe medisch-technologische innovaties, maar ook voor zaken als medisch-specialistische behandelingen of welzijnsproducten. Neem dus niet enkel medische en gebruikersaspecten mee in het programma van eisen!

We zetten hier alvast een aantal aandachtspunten op een rij:

1. Positionering

Sta voldoend stil bij de positionering. Gaat het om een patiëntvriendelijkere of klinisch effectievere versie van een bestaande behandeling, gaat het om een volledig nieuw behandel – of zorgaanbod welke aan een onbeantwoorde behoefte voldoet, wordt de zorg efficiënter en slimmer georganiseerd?

2. Onderzoek

Onderzoek welke kans er bestaat of een behandeling of dienst nu of in de toekomst vanuit een wettelijke regeling kan worden betaald. Zo geldt voor vergoeding via de Zorgverzekeringswet dat een aanbod bewezen effectief en (zo mogelijk) aantoonbaar kosteneffectief dient te zijn in vergelijking tot andere behandelopties. Houd er hiernaast rekening mee dat een behandeling uit het verzekerde pakket kan worden gehaald en wordt overgeheveld naar de ‘consumentenmarkt’, waardoor de bestaande ‘markt’ verdwijnt.

3. Scenario-denken

Doe aan scenario-denken; welke partijen gaan het gebruiken? Op het moment van productontwikkeling is het voorstelbaar dat zowel een huisartsengroep als een ziekenhuis gebruik kunnen maken van een innovatie als onderdeel van hun behandelingen. Maar wellicht sluit het huidige contracteringsbeleid van zorgverzekeraars of toekomstig overheidsbeleid een van deze mogelijkheden uit.

4. De codes

Vergoeding; gaat het uiteindelijk om de codes? Fysiotherapeuten, ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen; voor nagenoeg elke partij en elk type aanbod in de Nederlandse zorg geldt een eigen systeem om geleverde zorg aan zorgverzekeraars te declareren, Aan te raden is om al vroeg tijdens de productontwikkeling in kaart te laten brengen welke codes er bestaan, of de codes afhankelijk zijn van een indicatie of de bestede tijd door een zorgaanbieder, welke vaste of onderhandelbare tarieven gelden en of de innovatie hier vanuit mag worden bekostigd.

5. Praat, praat, praat

Zorg er voor dat voldoende relevante stakeholders (artsen, verzekeraars, overheidspartijen) worden geconsulteerd voordat een definitieve keuze voor het productontwerp en de product-marktcombinatie worden gemaakt. En pas ontwerp en marktbenadering hierop aan. 

6. Verzamel de juiste data

Begin op tijd met het verzamelen van de juiste data. De ontwikkeling van een nieuwe behandeling of dienstenaanbod is een intensief en vaak een langdurig proces. Breng om deze reden in kaart welke data (klinische parameters voor effectiviteit, parameters voor kwaliteit van leven, kosten) van belang zijn voor vergoeding en welke uitgangspunten overheidspartijen hanteren bij de beoordeling. Hoe ziet een goede klinische studie er uit, welke eisen stellen overheidspartijen aan study design en de duur van de follow-up? Neem de dataverzameling vanaf het begin mee in het plan van aanpak.

7. Vergroot je potentiële markt.

Aan te raden is om al vroeg in het proces een quick-scan uit te laten voeren met betrekking tot de mogelijkheden in de belangrijkste Europese landen. Door al vroeg rekening te houden met verschillen in de organisatie van de zorg, nationale beleidsontwikkelingen en voorwaarden voor vergoeding kan al tijdens de productontwikkeling een voedingsbodem voor een zo groot mogelijke afzetmarkt worden gecreëerd,

Onze ervaring leert dat het kansen op succes aanzienlijk vergroot en kostbare tijd bespaart bij de implementatie wanneer vanaf het begin rekening gehouden wordt met alle mogelijk relevante factoren voor vergoeding. Om deze reden bieden we start-up bedrijven in de life science, medische technologie en ehealth workshops en coachingstrajecten aan op het gebied van reimbursement by design.

Deze tekst werd geschreven voor “De Atlas, de wereld van de medtech starter”; een uitgave van de branchevereniging Holland Health Tech om hiermee startende Nederlandse medtech bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van innovatieve medisch-technologische producten.

Voor meer informatie: www.hollandhealthtech.nl

 

 

Nieuws

– www.supportnepal.nl –
www.supportnepal.nl
Zorgfinanciering in een internationaal perspectief
alle berichten

Twitter

nu op twitter