– www.supportnepal.nl –

On the 25th of April 2015 Nepal was hit by a severe earthquake. Here we’d like to share our motivation why we decided to build a website that offers a platform to local Nepalese aid organizations. You can read our story here: story English

When you have less time, you also can visit the website with aid organizations directly: www.supportnepal.nl

We would like to invite you to consider a donation. Please share this information with your contacts!

2001_Nepal_kindmetkind

Bhaktapur, 2001

www.supportnepal.nl

Op 25 april 2015 werd Nepal door een zware aardbeving getroffen. Hier delen we graag onze motivatie waarom we besloten om een website te bouwen die een platform biedt aan lokale Nepalese hulporganisaties. U kunt ons verhaal hier lezen: verhaal Nederlands

Wanneer u minder tijd heeft, kunt u ook direct de website met hulporganisaties bezoeken: www.supportnepal.nl

Graag nodigen we u uit om een donatie te overwegen. We stellen het op prijs als u deze informatie met uw contacten deelt!

2001_Nepal_kindmetkind

Bhaktapur, 2001

FHI-symposium: ‘Medische technologie, gouden ei of kostenpost?’

Link

Volgens het CPB stijgt het aandeel van de zorg in het BBP van 13 % nu tot ca. 31 % in het jaar 2040 bij onveranderd overheidsbeleid, en wordt een groot deel van deze stijging door medische technologie veroorzaakt. Ook in andere berichtgeving en onderzoeken is in het verleden een relatie gelegd tussen de ontwikkeling van zorgkosten en de kosten van medische technologie. Tegelijkertijd verscherpt de huidige economische crisis de discussie over de stijgende zorgkosten. VWS heeft onlangs nieuwe plannen voor bezuinigingsmaatregelen aangekondigd en heeft het veld (waaronder ook de FHI) verzocht om mee te denken bij het realiseren van grootschalige besparingen. De FHI voert – om een inbreng te kunnen leveren aan deze actuele discussies – momenteel een onderzoek uit naar de relatieve kosten van medische technologie in Nederland in vergelijking tot andere Europese landen.

Tijdens het symposium “Medische technologie, gouden ei of kostenpost”, dat opvolgend op de jaarlijkse ledenvergadering op 26 september te Amersfoort plaats vindt, zullen bevindingen uit dit onderzoek worden gepresenteerd. Hiernaast zal dhr. Paul Besseling (programmaleider Zorg bij het CPB) ingaan op hetgeen uit (internationale) onderzoeken bekend is over de invloed van medische technologie op de totale zorgkosten en de discussies die hierover door wetenschappers en beleidsmakers worden gevoerd. Tevens zal Prof. Maarten Postma (Hoogleraar Farmaeconomie) bij de Rijksuniversiteit Groningen ingaan op de actuele ontwikkelingen bij het College van zorgverzekeringen om net als voor geneesmiddelen een 4e horde (aantonen kosten–effectiviteit) in te voeren voor bepaalde vormen van medische technologie. Aansluitend op het symposium worden FHI-leden uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke brainstormsessie over de wijze waarop de FHI een bijdrage kan leveren aan de actuele discussies over de ontwikkeling van de zorgkosten en de rol van medische technologie. De organisatie en de moderatie van het programma worden verzorgd door Crefact consultants.

De genoemde bijeenkomst is enkel toegankelijk voor FHI-leden die zich kunnen aanmelden via de volgende link: aanmelden FHI

Reimbursement by design voor medtech start-ups

Het realiseren van inspirerende zorgvisies en het succesvol op de markt krijgen van nieuwe behandelingen en producten binnen de gezondheidszorg is een vak apart. In de praktijk zien we vaak dat life science bedrijven en zorgaanbieders pas in een zeer laat stadium stil staan bij de vraag wie er uiteindelijk voor hun product gaat betalen en welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren. En innovators realiseren zich niet altijd op tijd en voldoende welke invloed bestaande wet- en regelgeving, financiële kaders en belangen van gevestigde partijen uitoefenen op de mogelijkheden voor een succesvolle implementatie. Hierdoor zien bedrijven en investeerders zich er uiteindelijk meer dan nodig mee geconfronteerd dat successen achterblijven bij de verwachtingen. En dat terwijl artsen en patiënten tijdens de productontwikkeling continu lovend waren en klinische resultaten veelbelovend zijn.

Deze situatie kan voorkomen worden door al tijdens de ideefase en tijdens productontwikkeling de verschillende aspecten die van belang zijn voor vergoeding uit wettelijke regelingen als de Zorgverzekeringswet of de AWBZ (ook wel: ‘reimbursement’) mee te nemen als ontwerpparameters. Door vanaf het begin rekening te houden met de verschillende beïnvloedende factoren ontstaat een realistische verwachting, kan het product zo ontworpen worden dat het optimaal aansluit bij de zorgmarkt en worden de afzetmogelijkheden vergroot. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuwe medisch-technologische innovaties, maar ook voor zaken als medisch-specialistische behandelingen of welzijnsproducten. Neem dus niet enkel medische en gebruikersaspecten mee in het programma van eisen!

We zetten hier alvast een aantal aandachtspunten op een rij:

1. Positionering

Sta voldoend stil bij de positionering. Gaat het om een patiëntvriendelijkere of klinisch effectievere versie van een bestaande behandeling, gaat het om een volledig nieuw behandel – of zorgaanbod welke aan een onbeantwoorde behoefte voldoet, wordt de zorg efficiënter en slimmer georganiseerd?

2. Onderzoek

Onderzoek welke kans er bestaat of een behandeling of dienst nu of in de toekomst vanuit een wettelijke regeling kan worden betaald. Zo geldt voor vergoeding via de Zorgverzekeringswet dat een aanbod bewezen effectief en (zo mogelijk) aantoonbaar kosteneffectief dient te zijn in vergelijking tot andere behandelopties. Houd er hiernaast rekening mee dat een behandeling uit het verzekerde pakket kan worden gehaald en wordt overgeheveld naar de ‘consumentenmarkt’, waardoor de bestaande ‘markt’ verdwijnt.

3. Scenario-denken

Doe aan scenario-denken; welke partijen gaan het gebruiken? Op het moment van productontwikkeling is het voorstelbaar dat zowel een huisartsengroep als een ziekenhuis gebruik kunnen maken van een innovatie als onderdeel van hun behandelingen. Maar wellicht sluit het huidige contracteringsbeleid van zorgverzekeraars of toekomstig overheidsbeleid een van deze mogelijkheden uit.

4. De codes

Vergoeding; gaat het uiteindelijk om de codes? Fysiotherapeuten, ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen; voor nagenoeg elke partij en elk type aanbod in de Nederlandse zorg geldt een eigen systeem om geleverde zorg aan zorgverzekeraars te declareren, Aan te raden is om al vroeg tijdens de productontwikkeling in kaart te laten brengen welke codes er bestaan, of de codes afhankelijk zijn van een indicatie of de bestede tijd door een zorgaanbieder, welke vaste of onderhandelbare tarieven gelden en of de innovatie hier vanuit mag worden bekostigd.

5. Praat, praat, praat

Zorg er voor dat voldoende relevante stakeholders (artsen, verzekeraars, overheidspartijen) worden geconsulteerd voordat een definitieve keuze voor het productontwerp en de product-marktcombinatie worden gemaakt. En pas ontwerp en marktbenadering hierop aan. 

6. Verzamel de juiste data

Begin op tijd met het verzamelen van de juiste data. De ontwikkeling van een nieuwe behandeling of dienstenaanbod is een intensief en vaak een langdurig proces. Breng om deze reden in kaart welke data (klinische parameters voor effectiviteit, parameters voor kwaliteit van leven, kosten) van belang zijn voor vergoeding en welke uitgangspunten overheidspartijen hanteren bij de beoordeling. Hoe ziet een goede klinische studie er uit, welke eisen stellen overheidspartijen aan study design en de duur van de follow-up? Neem de dataverzameling vanaf het begin mee in het plan van aanpak.

7. Vergroot je potentiële markt.

Aan te raden is om al vroeg in het proces een quick-scan uit te laten voeren met betrekking tot de mogelijkheden in de belangrijkste Europese landen. Door al vroeg rekening te houden met verschillen in de organisatie van de zorg, nationale beleidsontwikkelingen en voorwaarden voor vergoeding kan al tijdens de productontwikkeling een voedingsbodem voor een zo groot mogelijke afzetmarkt worden gecreëerd,

Onze ervaring leert dat het kansen op succes aanzienlijk vergroot en kostbare tijd bespaart bij de implementatie wanneer vanaf het begin rekening gehouden wordt met alle mogelijk relevante factoren voor vergoeding. Om deze reden bieden we start-up bedrijven in de life science, medische technologie en ehealth workshops en coachingstrajecten aan op het gebied van reimbursement by design.

Deze tekst werd geschreven voor “De Atlas, de wereld van de medtech starter”; een uitgave van de branchevereniging Holland Health Tech om hiermee startende Nederlandse medtech bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van innovatieve medisch-technologische producten.

Voor meer informatie: www.hollandhealthtech.nl

 

 

Partnership QServe Group and Crefact consultants

Partnership Qserve Group and Crefact consultants

The partnership provides clients of Qserve Group and Crefact consultants a one-stop-shop for regulatory compliance and reimbursement issues within Europe.

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS – Qserve® Group, a global Medical Device Consultancy Group in Europe, US, Asia, and Latin America, and Crefact consultants, a European reimbursement consultancy expert, announced their partnership.

As reimbursement processes have not been harmonized across Europe, the development of European reimbursement strategies for medical devices should be addressed in the development phase prior to CE registration; it is an important facet of the clinical strategy. This requires insight in country-specific parameters. Reimbursement systems, which seem to be equivalent, may turn out to be completely different most of the time. Knowing how to interpret the rules, codes and procedures for both the development of the medical devices and the reimbursement of these devices is critical when entering a new market. A reimbursement scan can provide manufacturers of medical technologies the necessary information for choosing the right market(s). “With our extensive reimbursement network throughout Europe we can provide our customers with the right reimbursement expertise and skills for the development of business cases and the writing of application dossiers for reimbursement.” said Lea Koelemeijer, partner of Crefact consultants. Willibrord Driessen, Qserve’s CEO & Founder confirms the synergistic value for their clients: “our customers can benefit from our cooperation. Not only can we provide them with support in the Medical Device global regulatory processes and Clinical compliance  issues, but together with Crefact, we can provide the complete chain needed for market access in Europe: from development through registration up to and including reimbursement.”

About Crefact consultants:

Crefact consultants are in contact with an extensive network of reimbursement consultants throughout Europe. We support companies during market access procedures and the introduction of healthcare services and concepts on the European market.  Crefact is based in the Netherlands. Here we focus on strategy development, reimbursement trajectories, and implementation and project management within the Dutch healthcare sector. Among the customers are companies in the field of medical technology, healthcare providers and governmental organisations. For more information: www.crefact.com.

About Qserve Group

Qserve is a leading independent medical device regulatory consulting firm with a successful track record in the Medical Device Industry, with global market Access, RA/QA services, as well as clinical support.  Qserve provides market access through its offices in Europe (HQ in Amsterdam), Americas (USA: Boston, Washington, New Jersey and New Hampshire), Brazil and Asia (China). Qserve has in-house expertise in the areas of Life Sciences, (high risk and borderline) Medical Devices, Biomaterials, Drug Release and Biotechnology. For more information: www.qservegroup.com